Rada Rodziców

Nowa Rada Rodziców

2023-2024

                   Dnia 02 października 2023 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców, na którym dokonano wyboru 
Prezydium Rady Rodziców

 

                  W wyniku głosowania w skład Prezydium Szkolnej Rady Rodziców w br. szkolnym weszli:

 p. Mirosława Stanisławczyk  – przewodnicząca

p. Dawid Strychalski- zastępca przewodniczącej

 p. Barbara Ciesielskaskarbnik

 p. Paulina Kurzawa-Czaja sekretarz
Komisja Rewizyjna

p. Hanna Księżniakiewicz

p. Patrycja Jutrzenka


Szanowni Rodzice

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w pracę dla Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym i zapraszamy do współpracy w roku bieżącym. Dzięki Waszej pomocy, pomysłom i darowiznom, nasze dzieci będą miały przyjazną i ciekawą edukację, a szkoła będzie miejscem, do którego będą chętnie przychodzić .

Rada Rodziców w naszej szkole:

 • jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły,
 • współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami  działającymi na rzecz szkoły,
 • działalność jej określa uchwalony Regulamin.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli,
 • przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły,
 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.


Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na:

 • sponsorowanie wyjazdów dzieci na konkursy poza szkolne,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach,
 • nagrody dla wybitnych uczniów,
 • książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • okolicznościowe bale i imprezy szkolne,
 • pomoce dydaktyczne,
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych.